چهارشنبه 1 4 1390

عشق پرواز با بادبادك بازي.

بادبادك بازي هم عالمي دارد!

جداً تا امتحان نكنيد حرفم رو متوجه نمي شويد

اين تصوير در آخرين روزهاي بهاري درحياط مركز بهداشت درماني روستاي آبيز از توابع زيركوه قاين در خراسان جنوبي تهيه شده است.

http://img1.tebyan.net/Small/1390/04/1419466331711301041233422618617615357236.jpg

چهارشنبه 1 4 1390

http://img1.tebyan.net/Small/1390/04/2321791231776240611391942434323215913588110.jpg

بيماري تومور يا گال در برگ هاي درخت بنه.
اين بيماري پس از نيش حشرات اتفاق مي افتد كه در طي آن باكتري هاي حامل پلاسميد مولد گال يا تومور كه ژن گال را باخود دارد به برگ هاي گياهاني چون توتون، پسته،بنه و نارون (كه در گويش محلي بيرجندي ها به درخت پشه خو مشهور است.) منتقل مي شود از اين ژن استفاده هاي فراواني مانند انتقال صفات مطلوب به گياهان در علم مهندسي ژنتيك شده است.
نكته جالب توجه اين است كه پس از مدتي محل تومور به تجمع ساير حشرات جهت مصرف شيره پرورده كمك فراواني مي كند بويژه اينكه چرخه زندگي خود را كامل مي كنند.
اگر اين موضوع نياز به بحث دارد خوشحال مي شوم نظر دهيد.
X