شنبه 10 10 1390

درباره تنقلات سنتي ما واقعا كم لطفي شده است اين همه از پفك ها تبليغ شده ولي از اصل مطلب خبري نيست قسمت آجيل مشكل گشا  وبلاگ اين هفته نامه در شماره هاي 878 به بعد-واقعا خواندني است و از طرفي

بخش كشف جرايم ان -از شماره هاي 876 به بعد هم براي كساني كه به پزشكي قانوني و علوم آن علاقمندند هم خيلي جالب و خواندني است. 

juglanse regia

pistacia vera

http://pezeshkyemrooz.com/880 

X