جمعه 28 11 1390

بازديد ما درتاريخ هاي 90/10/14 لغايت 90/10/17 به مدت 4 روز انجام شد در اين سفر همكارانم در گروه هاي زيست شناسي،رياضي، جغرافي،دفاعي و ... به دعوت گروه زيست شناسي استان و سرگروه محترم زيست شناسي استان آقاي مهدي شباني شركت داشتند ...

براي ديدن تصاوير به قسمت صفحات رجوع شود.

جمعه 21 11 1390

Avicenia marinaحواصيل؟درنا؟برگ هاي حرّا با تومورهاي آنبرگ هابرگ ها و غدد نمكي آنغدد نمكي برگ هاي حرابرگ ها و گال هاي آنتومورهاي برگي از نزديكتومورهاي برگيPhyllotaxisسرشاخه حرا

جهت اشنايي بيش تر به بخش بازديد از جنگل هاي حرّا و بازارچه و ادامه مطالب رجوع كنيد.

پنج شنبه 20 11 1390

يــــــــــــــــــــــــــــادي از ايــــــــــــــــــــــــــــــــــام گذشته:

  در اين اعلام نتايج رتبه 13 كشوري اينجانب درباره توليد مثل غيرجنسي مي توان اشاره كرد.

با تشكر از آقاي سالاري دبير محترم زيست شناسي گناباد:http://gonabadbiology.blogfa.com/8804.aspx

دوشنبه 3 11 1390

آلبينيسم در حيوانات. را بخوانيد.

X