پنج شنبه 4 12 1390

توضيحي درباره تصاوير:

با سلام

اين تصاوير از نوعي خزنده در منطقه زيركوه  در خراسان جنوبي گرفته شده است،

 به استثناي يك تصوير كه دانش آموزانم در اختيارم قرار دادند و همين اولين تصوير روي قالي مي باشد كه واضح است، بقيه تصاوير در شب درنور داخل اتاق گرفته شده (توسط همكارعزيزمان: آقاي علي احسانفر  از شاهرخت) كه وضوحي كمي داشته  و همزمان از سه سنگر ماهي ديگر (با كسره ي سين و گاف  و سكون نون- به زبان محلي شاهرخت) گرفته شده  است

زيستگاه:

محيط زندگي اين خزنده در آب نبوده و فقط در محيطي تلماسه اي و سايه دار در حاشيه ديوارها مي باشد، حيوان گزنده نيست بسيار بي آزار است در زيرنور سطح درخشنده اي نشان مي دهد و  با توجه به محيط خشك و بياباني محلي كه جمع آوري شده در گروه سمندرها (كه در كنار آب زندگي مي كنند و آبزي هستند) قرار نمي گيرد (عليرغم نام محلي آن) و بعبارتي از دوزيستان نيست و بايد گونه اي مارمولك باشد يا بين مار و مارمولك قرار دارد و  در درون خاك هاي نرم سوراخ مي سازد و نقب مي زند و حركت مي كند.

الحمدلله همكار ارجمندم آقاي امان الله ابراهيمي (دبير محترم زيست شناسي از بيرجند-كارشناس ارشد بيوسيستماتيك جانوري دانشگاه فردوسي مشهد) درتماسي اين مشخصات را ارائه فرمودند كه نهايت تشكر را با ايشان دارم و انشاء الله با ايشان حساب مي كنيم:

عكس از نوعي مارمولك متعلق به خانواده اسكينكيده( يا سين سيده) :scincidae , جنس: ophiomorus , گونه: brevipes يا tridactylus مي باشد.

 

ماهي يا مارمولك سمندر

samadar in soilssamandar sp.s3samandar

X