شنبه 10 1 1392

با سلام

شايد اين گل كه در زير پاي من و تو، لرزان است

                                                         آخرين ميهمان است، آخرين ميهمان است.

 

ط .ط

ط

ط

 

X