پنج شنبه 17 7 1393
با سلام

(نام تیره برگرفته از rubia ، نامی که پلینی برای روناس بکار برده است)

توضیحات  کامل تر تیره در ادامه مطلب ...


Rubia sp/ روناس/میوه های شفت.

Galium sp./شیر پنیر

Callipeltis cucullaria

Asperula sp.???
ادامه مطلب
يکشنبه 13 7 1393
با سلام

Malva sylvestris-گل ختمی خبازی
شنبه 12 7 1393
با سلام

امروزه درون تیره خشخاش(Papaveraceae) قرار دارد.


Fumaria asepala Boiss/شاتره

دوشنبه 7 7 1393
با سلام


Crambe Kotschyana- کرامبه

Address: http://caliban.mpipz.mpg.de/lindman/201.jpg
X