دوشنبه 29 4 1394
با سلام
گیاه کامل
نام علمی:Apiaceae-Eryngium sp
نام محلی: جاجیریک یا جَجیریک(گویش بیرجندی)
احتمالا بوقناق ( گویش آذری)
شاخه گلدار
گل اذین
گرده افشانی
برگ های خاردار و دمبرگ دارگیاه
گونه فوق: E.Caucasicum
طبق کلید گونه های شناسایی شده اینجانب از این ناحیه
خواص دارویی:به این لینک ها رجوع شود..
http://www.ghazayesalem.ir/articles2_f.asp?id=28
http://www.idpcf.com/Default.aspx?PageId=XedmWqdg2&stpid=Xag4&stpd=YqtoZag4

X