جمعه 19 9 1395
1- بسیاری دارای گرده های سه هسته ای در زمان انتشار گرده هستند درحالیکه حالت دو هسته شایع است.
X