پنج شنبه 12 4 1393

با سلام

براساس رده بندي جديد APG3-2009 معمولا متشكل از درختان، درختچه ها يا گياهان علفي هرمافروديت به ندرت تك پايه يا چند پايه- اغلب با كرك هاي ستاره اي، معمولا با كاسه فرعي، كاسه مماسي،جام گل به هم پيچيده،پرچم ها مونادلفوس( به هم پيوسته به صورت يك لوله) يا 5 تا بسيار دسته.....ادامه مطلب
فرمول گل: ...-K3-5C3-5A5-...G2
توجه:
  • پنيركيان به 4 تيره تقسيم شده اند: پنيركيان،بومباسه،كاكائوئيان(استركولياسه)و نمداريان( تيلياسه).
  • تنها دو سرده ي Sida , Abutilon فاقد كاسه فرعي مي باشد.
 
گونه شناسي: گياهان اليافي: پنبه Gossypium(كرك ميوه استفاده مي شود)، كنف.گياهان طعم دهنده: كاكائوTeobroma cacao،كولا Cola.خوراكي: باميه Hibiscus.زينتي: نمدارTiliaو بائوباب Adansonia digitata
آپومورفي هاي محتمل : كاسه مماسي،كاسه فرعي و جام پيچ خورده ، كرك هاي ستاره اي و اشعه آوندي متسع شده( در نمدار).

منابع:

  1. سيستماتيك گياهي سيمپسون-صص 394-397
  2. رده بندي گياهي مطفريان-كتاب دوم-ص 122-123
جام پيچ خورده
Alcea sp گل ختمي (با بساك هاي زرد رنگ)
پرچم هاي مونادلفوس
كاسه هاي مماسي و فرعي
ميوه شيزوكارپ
Hibiscus rosa-chinensis ختمي چيني
 
 
 
ادامه مطلب
X