يکشنبه 26 5 1393

 کرچک/ Ricinus communis


 نوعی شیر سگ یا فرفیون/Euphorbia sp
گل آذین سیاتیوم
شیرابه سمی فرفیون یا شیر سگ.
جهت ادامه ی توضیحات به بخش ادامه مطلب رجوع کنید....

زیرخانواده ها:

حدااقل 4 زیرخانواده را در این خانواده می توان تشخیص داد:

Acalyphoideae:Acalypha, Ricinus,...
فاقد شیرابه اند.

...,Crotonoideae: Croton, Manihot,Jatropa

...,Euphorbioideae: Hura,Euphorbia

هردو شیرابه دارند.
اکثر فرفیونیان حشره گرده افشان اند و شهد عامل جذب کننده حشرات است و بعضی توسط پرندگان، خفاش ها و سایر پستانداران پراکنده می شوند و بعضی مثل کرچک ، آکالیفا و آلکورنه آ باد گرده افشان اند.
اکثر آن ها شیزوکارپ ارتجاعی هستند و میوه های بزرگ هورا یا هووآ قادر به پرتاب ناگهانی خود تا فاصله چندین متر هستند.
گل آذین:
سیاتیوم نام دارد که هر گل ماده بوسیله چندین گل نر( که به یک پرچم تحلیل رفته است.) در یک اندام پیاله مانند احاطه شده است. یک یا چند غده ی شهدی با زوائدی گلبرگ مانند به محور پیاله مانند سیاتیوم چسبیده اند.

گیاهان و محصولات با ارزش اقتصادی:

Hevea brasiliensis( درخت کائوچو) منبع بیشترین کائوچوی طبیعی و منبع نوعی الوار است،

Aleurites moluccana( درخت کاندل فوت) و A.fordii(تونگ) مولد روغن هایی است که در ساختن سرخاب و روغن جلا به کار می روند.

Sapium sebiferum (درخت روغن چینی) یکی از منابع چربی و موم گیاهی است؛

Euphorbia spp. سوخت های هیدروکربنی احیاء شده تهیه می کنند بسیاری گونه ها سمی اند و بسیاری نیز خواص دارویی دارند.

از گونه هایی از فرفیون و Elaeophobia به عنوان سم پیکان استفاده می شود و اعضای چندین جنس به عنوان سم ماهی استفاده می شود.

گونه های خوراکی:

ریشه های کلفت Manihot esculenta یک منبع مهم نشاسته در نواحی گرمسیری است.

برگ های  Cnidosculus chayamansa به عنوان سبزی استفاده می شود

گونه های زینتی:

Euphorbia spp.  و Jatropaو Codiaeum( حب السلاطین) و Acalypha و... گونه های زینتی اند.

منبع: سیستماتیک جود-ص. 399-396.

X