دوشنبه 6 1 1397نام فارسی: سدابی بیابانی
Haplophyllum robustum BgeX