پنج شنبه 30 6 1391

« بنام خدا »

خب همانطوريكه صحبتش رو كرده بودم ،متون درسي زيست شناسي سال هاي مختلف متوسطه را براي استفاده همگان جهت يادگيري آماده دانلود كردم كه به تدريج مشاهده مي كنيد:


 سال 2 - تجربي:

1- راه هاي جذب آب توسط ريشه: كليك كنيد.


سال 3 - تجربي:

1- مقدمه: كليك كنيد.

2-  اولين خط دفاع غير اختصاصي: كليك كنيد.

3- دومين خط دفاع غير اختصاصي: كليك كنيد.

4- پاسخ خودآزمايي 1-1: كليك كنيد.

5- تفكر نقادانه 1-1: كليك كنيد.

ادامه دارد ...


X