پنج شنبه 19 10 1392

 

كه البته بازديد علمي ما از -مركز تحقيقات شيلات در بندرعباس - آغاز شد  و بعد از توقف شبانه در بندر عباس و بازديد از بازارهايش روز بعد از بندر خمير با لنديگراف به ساحل قشم رسيديم با مشورتي كه با يكي از همكاران در قشم داشتيم راهي ساحل حرا شديم كه البته نزديك هم نبود ولي علاوه بر پرندگان زيبا و درختان حرا ، بازار چه زيبايي داشت كه مارا متوجه خودش كرد تصاوير زير از اجناس دريايي قابل فروش آن است كه مي بينيد:


ستاره درياييصدفمرجانصدفعروسك هاصدفدوكفه اي


X