شنبه 8 9 1393

با سلام

اساس ژنتیکی تعیین جنسیت در گیاهان:

بیشتر گیاهان گلدار دوجنسی یا هرمافرودیت هستند یعنی گل ها دارای پرچم و مادگی هستند، در تعدادی از گونه های گیاهی جنسیت بوسیله ی حضور یا عدم حضور کروموزوم های جنسی تعیین و کنترل می شود.

گونه ها ممکن است هتروگامتیک باشند یعنی دو نوع گامت تولید و نتایج نیز در دو جنس مشخص ظاهر می شوند

یا هموگامتیک یعنی یک نوع گامت تولید می کنند.

کروموزوم های جنسی همان جفت کروموزوم های هترومورفیک یا همان هتروکروموزوم های X , Y  هستند که به راحتی از کروموزوم های اتوزوم قابل تمایزند.

در گیاهان تعیین جنسیت تحت کنترل ژنتیک است هرجند برخی از سیستم های مرتبط با تعیین جنسیت غالبا تحت تاثیر ژن های اتوزومی قرار می گیرند.کروموزوم های جنسی هترمورفیک فقط در چند گونه به روشنی تعریف شده است:

جدول کروموزوم های جنسی

 

 منبع: سیتوژنتیک گیاهی دکتر امیدی و همکاران، فصل 5 ص 145.

مطلب را در آینده کامل تر می کنم ولی فعلا به این سایت ها توجه کنید:

بونسای بلاگ

وبلاگ آقای حسن زاده.

زیست شناسی گناباد

شبکه رشد


X