يکشنبه 30 9 1393

با سلام

پروژه بیوگاز

صنایع دستی : کارگاه خرسازی
صنایع دستی: انواع خرها باردار بدون بار
قیمت : 5000 تومان 

همکاران مشتاق ولی گرسنه!!!
به به
بببه به بزرگان!!!
احسنت
آقایان مهندس پویان و معاونت پژوهشی سازمان: آقای صحرا گرد
ماشاءلله

تلمبه بادی

X